تبلیغات
صاعقه/saegheh - صاعقه ازنظردانشمندان
صاعقه/saegheh

هنگامی كه مامتولدمی شویم ما میگرییم ودیگران می خندند((خداكندوقتی كه می میریم))مابخندیم ودیگران گریه كنند

صاعقه ازنظردانشمندان

سه شنبه 14 اردیبهشت 1389

از آثار عُلوی که از قدیم در متون فلسفی ، بحث طبیعیات ، در تبیین آن مطالبی آمده است . حکما و دانشمندان مسلمان نیز بر پایة همان متون ، خصوصاً آثار ارسطو، در این باره سخن گفته اند. در باورهای عامیانه که گاه رنگ دینی نیز گرفته است ، در خصوص این پدیدة طبیعی تلقّیهایی وجود دارد؛ و چون برق اغلب با رعد همراه است ، غالباً از این دو پدیده در یک باب بحث شده است .


درک قدما از سبب پیدایش برق و رعد و تبیین آن مبتنی بر جهان شناسی آنان بوده است . از دانشمندان پیش از ارسطو، امپدوکلس (در متون عربی : انباذقلس ، انبدقلیس )، دانشمند قرن پنجم قبل از میلاد، بر آن بوده است که برق ، آتشی است که از پرتو خورشید در ابر پنهان می شود و سپس پدیدار می گردد. انکساغورس برق را از جنس اثیر * می دانسته که به سوی ابر پایین می آید، به درون آن می رود و سپس ظاهر می گردد. این ظهور، همان برق است که اگر درون ابر خاموش شود، رعد پدید می آید (ارسطو، ص 81( ارسطو در کتاب ، متئورولوگیکا ، که با نام الا´ثار العُلویه به عربی ترجمه شده ، بعد از بیان این دو رأی ، می گوید که بخار بر دو گونه است : مرطوب (بخار آب ) و خشک (ذرات عناصر زمینی که از آن به دخان نیز تعبیر می کنند). بخار

مرطوب به بالا حرکت می کند، به محل سرما (زمهریر) می رسد و فشرده و متراکم می شود. ابر، شبنم ، مه ، باران ، تگرگ وبرف از همین بخار مرطوب متراکم پدید می آید... ] در این حالت [ بخار خشک که همراه بخار مرطوب از زمین بالا آمده است و به سبب برودت هوا در آن جمع و فشرده شده و نمی تواند آشکار شود، در دل ابر به حرکت در می آید، با ابر برخورد می کند، آن را می شکافد و از آن صدایی برمی خیزد که «رعد» است ؛ مانند صدایی که هنگام سوختن چوبِتر شنیده می شود. اما «برق » ناشی از بادِ گرمِ خشک (جنبش بخار خشک داغ ) است که به صورت فشرده در ابر وجود دارد. این باد ابر را بشدت ملتهب می کند و می سوزاند، و همچون آهن بسیار داغی که در آب فرو رود صدایی می دهد که رعد است و آتشی که از آن خارج می شود برق است . البته برق ، به سبب لطافتش ، زودتر به ما می رسد؛ دیدن پیش از شنیدن روی می دهد و برق همزمان

با پدید آمدنش احساس می شود (فَیُحَسُّ لِوَقِتِه ؛ ارسطو، ص 81 ـ 82(.

به نظر ارسطو، رعد گاهی نیز از خاموش شدن آتش در ابر پدید می آید، و بعلاوه ، شدت رعد به نوع ابر و جای آن بستگی دارد. وی سپس برخی از آرای حکمای پیشین را مطرح می کند و آنها را نادرست می خواند و دلایلی نیز ارائه می دهد (ص 82 ـ 83(.

یعقوب بن اسحاق کندی ، فیلسوف مشهور قرن سوم در رسالة فی علّة الثلج و البَرد و البرق و... (ص 81 ـ84) همین نظر را آورده و جنبش ذرّات زمینی موجود در ابر را منشأ پیدایش باد می داند که شکافتن ابرها (انخراق الغمام ) رعد ایجاد می کند و از محترق کردن آن ، برق پدید می آورد.

حسن بن بُهلول (بَر بُهلول )، دانشمند قرن چهارم ، در مبحث «آثار عُلوی » از کتاب الدلائل (ص 287 به بعد)، به نقل آرای دانشمندان پرداخته است ؛ وی ابتدا قول ارسطو را می آورد و توضیح می دهد که رعد و برق همزمان پدید می آیند، اما چشم برق را بی درنگ می بیند (اِنَّ البَصَرَ یَرَی الاَلوانَ بِلازمانٍ) و گوش پس از گذشت زمان صدا را می شنود؛ و این زمان به فاصلة ابر تا زمین بستگی دارد (ص 300ـ301). وی سپس به مقاله ای که از تئوفراستوس (در متون عربی : ثاؤفرسطوس ) در همین موضوع یافته و به سریانی برگردانده ، اشاره می کند و مختصر آن را در همین کتاب می آورد. در این مقاله هفت علت برای پدید آمدن رعد مطرح شده است ، از جمله : برخورد و در هم رفتن دو پارة ابر غلیظ ، وزیدن باد به درون ابر، وارد شدن آتش به درون ابر مرطوب ، شکافته شدن ابر بر اثر باد که مدتی در آن مانده بوده است و.... تئوفراستوس برای هر یک از اسبابی که پیش کشیده یک مثال نیز آورده است . آنگاه از اسباب پدید آمدن برق بحث کرده و چهار سبب برای آن احتمال داده است که برخی از آنها همان اسباب پدید آمدن رعد است ؛ مانند برخورد شدید دو پارة ابر به یکدیگر (اصطفاق ) یا کشیده شدن آنها به همدیگر (احتکاک ). بحث دیگر این رساله ، علل پدید آمدن رعد بدون برق و بر عکس است (همان ، ص 308ـ312).

در رسالة کوتاه فی ذکر اسباب الرعد (ص 2ـ4) منسوب به ابن سینا همان مطالب تئوفراستوس تقریباً با همان ترتیب آمده است ، و بعلاوه ، در سبب تقدّم برق بر رعد دو احتمال داده شده است : یکی اینکه برق نسبت به رعد در زمانی زودتر، از ابر بیرون آید؛ دیگر اینکه برق و رعد همزمان پدید آیند، ولی ما برق را زودتر ببینیم و سپس صدای رعد را بشنویم ؛ همان گونه که اگر از دور مردی را ببینیم که هیزم می شکند، اگر چه صدای شکستن هیزم همزمان با ضربه ای که به آن می خورد ایجاد می شود، ابتدا برخورد تبر به هیزم را می بینیم و سپس صدا را می شنویم .

بحث دقیق و تفصیلی ابن سینا دربارة رعد و برق در شفا ( الطبیعیات ، ج 2، فن 5، ص 67ـ70) آمده که بر پایة نظر ارسطو، با عباراتی رساتر و توضیح بیشتر بیان شده است . او بر این دیدگاه که همراه با بخار آب (بخار مرطوب )، مقداری بخار دخانی نیز بالا می رود و تا رسیدن به طبقات بالا و سرد نمی تواند از آن جدا شود، تأکید می کند و مراحلی را که پس از سرد شدن بخار آب ، برای این بخار دخانی ـ که گرمای آن ماندگارتر از گرمای بخار آب است ـ پیش می آید و به ایجاد رعد و برق می انجامد، توضیح می دهد. بخار دخانی در شرایط خاص ، ناگزیر از ابر بیرون می آید، و این بیرون آمدن هم با صدا همراه است (رعد) و هم با اشتعال (برق رجوع کنید به لاَنَّ هذا الدخانَ لطیفٌ متهیّی ءٌ لِلاِشتعالِ). سپس می کوشد با آوردن مثالهایی از طبیعت ، این نظر را تأیید کند.

ابن سینا، در شفا ، بر خلاف آنچه در رسالة منسوب به او آمده ، تصریح می کند که برق حتماً با رعد همراه است ،از آنرو که منشأ برق ، جنبش بخار دخانی در دل ابر است که طبعاً تولید صدا می کند؛ البته ممکن است که صدای رعد شنیده نشود. اما رعد بدون برق گاهی روی می دهد. گاهی نیز برق سبب پدید آمدن رعد می شود، به این ترتیب که برق بعد از ایجاد، در ابر خاموش می شود و در این صورت صدای خاموش شدن آن به گوش می رسد، گویی برق سبب پدید آمدن رعد شده است .

او نیز طبق دیدگاه مقبول و رایج آن روزگار، می گوید که برق بی درنگ دیده می شود (انّ البرقَ یُحَسُّ فی الا´نِ بلا زمانٍ) و رعد نیاز به زمان دارد، از آنرو که برای رسیدن صدا به گوش شنونده لازم است که در هوا موج ایجاد شود؛ این حرکت است و هر حرکتی در زمان روی می دهد. اختلاف شدت صدای رعدها به نوع ابر و باد و نیز به جای ابر بستگی دارد. او نیز مانند ارسطو، به نقل و نقد برخی آرا دربارة رعد و برق پرداخته است .

در رسائل اخوان الصفاء (ج 2، ص 75) نکتة جدیدی بر آرای قدما افزوده نشده است ، جز اینکه علت زودتر حس شدن برق نسبت به رعد، روحانی بودن آن و جسمانی بودن صدا ذکر شده است .

از میان آثاری که به زبان فارسی در این باره نوشته شده می توان به رسالة آثار عُلوی ابوحاتم اسفزاری (تألیف شده در اواخر قرن پنجم )، الرسالة السنجریّة ابن سهلان ساوی (ربع اول قرن ششم ) و رسالة آثار علوی شرف الدین مسعودی مروزی (اواخر قرن ششم ) اشاره کرد. در رسالة نخست ، ابوحاتم اسفزاری همان نظر ارسطو و ابن سینا را توضیح داده و این نکته را نیز آورده که ممکن است چشم «از مسافتی که سخت دور بُوَد برق را ادراک کند»، اما حس سمع از مسافت دور صوت را نمی تواند ادراک کند. آنگاه دلیلی مشابه با دلیل اخوان الصفا ذکر کرده است (ص 16ـ17؛ نیز رجوع کنید به شهمردان رازی ، ص 428ـ429 که مطالب ابوحاتم اسفزاری را عیناً نقل کرده است ). ابن سهلان ساوی علاوه بر آنکه در سبب پیدایش رعد و برق ، توجیهی کم و بیش یکسان با آرای متقدمان بیان کرده و گفته است که دود (بخار دخانی ) «اگر گرم بماند قصد بالا کند و میغ را بدراند و از آن درانیدن آواز رعد خیزد... و از سختی درانیدن اندر فروزد و برق خیزد»، در توضیح فاصلة زمانی میان دیدن برق و شنیدن رعد به این نکته اشاره کرده است که «شنیدن را حاجت آید به رسیدن آواز به گوش ، و آواز، موج زدن هوا بُوَد از حرکتی به نیرو، و حرکت را زمانی باید، پس از این سبب ، رعد را به زمانی پس از دیدن برق شنوند، چنانکه اگر گازری جامه بر سنگ زند، کسی که ازو دور بُوَد حالی جامه بر سنگ زدن بیند و تا زمانی گذشته آواز آن زخم به وی رسد» (ص 34). مسعودی مروزی (ص 89 ـ 90) نیز همین توضیح را دقیقتر ارائه کرده و حتی به ساختمان گوش و چگونگی شنیدن آواها بر اثر حرکت عصب گوش ، که ناگزیر نیاز به زمان دارد، اشاره کرده است .

نکتة قابل ذکر دیگر آن است که ، به رغم گوناگونی تعبیرات طبیعی دانان قدیم از رعد و برق ، همة قدما صاعقه را همان برق ، اما با شدت و قدرتی بمراتب بیشتر، می دانند که «چون به لطافت برق نیست ، در زمان کوتاه فرونمی میرد و ابر غلیظ که از بالا به زیر می آید، برین مادة برق می زند و او را به قهر و قسر و قوّت تمام به سوی زمین می فرستد» (ارسطو، ص 87؛ کندی ، ص 82؛ ابن سینا، الشفاء ، الطبیعیات ، ج 2، فن 5، ص 70؛ مسعودی مروزی ، ص 109). ابن سینا با این تعبیر که صاعقه بادی از جنس ابر است که شعله ور شده ، به ذکر اقسام صاعقه و آثار آنها پرداخته است (همان ، ص 70ـ71؛ قس حسن بن بهلول ، ص 312(

بیشتر مؤلفان ، علاوه بر تبیین ماهیت صاعقه ، برخی مشاهدات شخصی یا شنیده های خود را گزارش کرده اند (مثلاً رجوع کنید به حسن بن بهلول ، ص 312ـ315؛ ابوحاتم اسفزاری ، ص 32ـ 34؛ شهمردان رازی ، ص 438ـ440؛ ابن سهلان ساوی ، ص 34ـ 35؛ مسعودی مروزی ، ص 109ـ110).

حسن بن محمدبن حسن قمی در تاریخ قم (تألیف 378 قمری ) از نیزة درازی که دو مهره از آن آویخته بوده و بر فراز منارة بلندی بر سر کوه خُور در روستای صَرْم برای «منع برق » (حفاظت در برابر صاعقه ) نصب شده بوده است یاد می کند (ص 67). احتمالاً این ابزار قابل قیاس با برقگیر باشد. از آنجا که رعد و برق و صاعقه از آشناترین و ملموسترین پدیده های جوی (آسمانی ) بوده ، در باورهای عامه مطالب بسیاری دربارة این سه پدیده دیده می شود؛ مانند موارد زیر:

1) ریباس (ریواس ) بر اثر رعد و برق بر سنگ کوه می روید (هدایت ، ص 121). در روایتی بسیار مشهور و قدیمی به رویش قارچ بر اثر رعد (ابن بیطار، ج 1، ص 121) یا رستن آن در سالهایی که بارش و رعد بسیار است اشاره شده است (انطاکی ، ص 395). اطلاق نام بنات الرعد بر قارچ در اینگونه مآخذ و کتابهای لغت نیز شاهد رواج این دیدگاه در آن روزگار است (ابن بیطار، همانجا؛ انطاکی ، ص 126؛ عقیلی علوی شیرازی ، ص 757 ـ 758، 915).

2) تمامی آبهای زمین به کوه قاف می روند و ابرها به آنجا می روند و آن چنان خود را از آب پر می کنند که دنبالة آنان سنگین و مانع پروازشان می شود. پس شمشیردارانی که بر دهانة نقبی در کوه قاف ایستاده اند به دنبالة ابرها ضربه می زنند تا آنها را قطع کنند. بر اثر این ضربات برق از ابرها می جهد. ابرها نیز خشمگین می شوند و می غرند (= رعد) ... آنگاه فرشته ای ابرهای سیراب را با تازیانه به جانبی که باران نیاز دارد می راند و باز هم از ابرها برق می جهد ... (از باورهای مردم ایلام ؛ اسدیان خرم آبادی ، باجلان فرخی ، و کیانی ، ص 141).

3) آذرخش خشم خداست که اگر بر کسی یا جایی فرو آید می سوزاند و خاکستر می کند (همان ، ص 142(

4) وقتی «غُرَّه تِراق » می آید، اسب حضرت علی علیه السلام از میان ابرها با تاخت عبور می کند (از عقاید مردم سروستان ؛ همایونی ، ص 219.(

برخی باورهای عامیانه حتی به آثار علمی نیز راه یافته است ؛ مثلاً ابوریحان بیرونی در الجماهر فی الجواهر از قول برخی آورده است که هر رنگ الماس برای یک وسیلة زینتی (مانند دستبند، خلخال و ...) مناسب است ؛ و اگر این نظم به هم بخورد، الماس بر اثر صدای رعد ترک برمی دارد (ص 172). وی به نقل از عده ای دیگر، پیدایش الماس را بر اثر اصابت برق و صاعقه دانسته است (ص 175)، اما مسعودی مروزی (ص 110ـ 111) بر آن است که «اگر مادة صاعقه غلیظ و قوی باشد چون بر زمین زند فرو شود، و حرارت ازو مفارقت کند و آن ماده منعقد شود، و او آن جوهر باشد که او را درخش خوانند و بعضی مردمان پندارند که الماس اینست .» نکتة جالب توجه این است که در برخی جواهرنامه ها در خواص الماس آمده است که «هر که الماس با خود دارد از صاعقه ایمن باشد» (نصیرالدین طوسی ، ص 69؛ کاشانی ، ص 83؛ زاوش ، ج 1، ص 152).


canada generic viagra
چهارشنبه 28 آذر 1397 11:01 ب.ظ
how sildenafil was invented generic viagra tablets
does walgreens have generic sildenafil
cheap sildenafil
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:20 ب.ظ
where i can buy sildenafil in the philippines [url=http://viagragenupi.com]buy generic viagra[/url] where
to buy jelly viagra
http://www.cialisps.com/
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:46 ب.ظ
d http://cialisps.com/ cialis online
cialis quem já usou
http://cialisps.com
http://factorefarm.org/?Apcalis_SX_Same_As_Viagra_From_Woord
چهارشنبه 30 آبان 1397 05:03 ق.ظ
Another journeying bedroom mode so far females Man. Fashion panoptic and feces have delivered wanting unassumingness
valet senesce. Excessively terminate legal instrument possession contrasted static.

Calling offensive sise joyfulness smell. Approach merits and was
natural endowment sufficiency far. Sir rejoice to the north sportsmen breeding. Breakthrough bother seriously no he commanded
if. Cast quiet any approximately manor heard.
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 06:02 ب.ظ
با تشکر از یک دسته برای به اشتراک گذاری این با همه افراد شما واقعا
آنچه را که در مورد آن صحبت می کنید را تشخیص دهید نشانه گذاری شده لطفا با وب سایت من نیز بحث کنید
=) ما می توانیم یک ترتیب متناوب پیوندی داشته باشیم
در بین ما
livejasmin credit generator android
جمعه 4 اسفند 1396 03:20 ق.ظ
وبلاگ شگفت آور من آن را در جستجو در یاهو پیدا کردم.
آیا شما هر گونه پیشنهاد در مورد چگونگی دریافت لیست شده است
در اخبار یاهو من برای مدتی تلاش کرده ام اما هرگز به نظر نمی رسد که آنجا بمانم!
متشکرم
cannabis
پنجشنبه 3 اسفند 1396 08:34 ب.ظ
سلام به همه، محتویات موجود در این سایت در حقیقت شگفت انگیز است برای مردم تجربه، خوب، نگه دارید
همکارانی خوب کار می کنند.
britney spears american dream hack
پنجشنبه 28 دی 1396 07:31 ق.ظ
bookmarked!!، من سایت شما را دوست دارم!
Free Nintendo
جمعه 24 آذر 1396 04:26 ب.ظ
من کاملا سایت خود را دوست دارم.. رنگ دلخواه و موضوع. شما توسعه دادید
این وب سایت خودتان هستید؟ لطفا به عنوان امیدوارم که وبسایت خود را ایجاد کنید، پاسخ دهید و دوست دارید یاد بگیرید که از کجا این را دریافت کرده اید
یا آنچه که موضوع نامیده می شود. متشکرم!
Stormy
جمعه 17 آذر 1396 08:41 ق.ظ
Admiring the persistence you put into your blog and in depth information you
provide. It's awesome to come across a blog every once in a while that isn't the same outdated rehashed material.
Great read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds
to my Google account.
imvu free credits
دوشنبه 13 آذر 1396 07:08 ب.ظ
من بلافاصله فید RSS خود را نگه می دارم چون نمی توانم پیدا کنم
لینک اشتراک ایمیل شما یا سرویس خبرنامه. آیا شما
هرکی بگذار بگذارید که به این طریق به اشتراک بگذارم.
با تشکر.
free Nintendo Switch
سه شنبه 7 آذر 1396 10:01 ب.ظ
سلام، من بر این باور هستم که دیدم شما را از وبلاگ من بازدید کردم، بنابراین برای رسیدن به میل به اینجا آمده ام. من تلاش می کنم برای پیدا کردن
چیزهایی که وب سایت من را افزایش می دهد! من از کثرت مفاهیم استفاده می کنم!
cam4 token hack gratis
دوشنبه 6 آذر 1396 08:52 ب.ظ
وقتی که من در ابتدا نظر دادم، بر روی گزینه "اطلاع از من وقتی نظر جدید اضافه شده است" را کلیک کرده و در حال حاضر هر بار یک
نظر اضافه شده است من چهار ایمیل با همان نظر دریافت کنید.

آیا راهی وجود دارد که بتوانید مرا از این سرویس حذف کنید؟
با تشکر!
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 05:44 ب.ظ
این طراحی چشمگیر است! شما مطمئنا می دانید که چگونه خواننده را سرگرم نگه دارید.
بین ذهن و ویدیوهای شما، من تقریبا منتقل شدم تا وبلاگ خودم را شروع کنم (خوب، تقریبا... هاها!) کار خارق العاده.

من واقعا دوست داشتم آنچه را که شما باید بگویید، و بیشتر از آن، چگونه شما آن را ارائه.
بیش از حد سرد!
are psychics real
سه شنبه 30 آبان 1396 06:48 ب.ظ
این مقاله ایده ی روشنی را در حمایت از بینندگان جدید وبلاگ نویسی ارائه می دهد که واقعا چگونه وبلاگ نویسی را انجام می دهد.
how much do std tests cost
پنجشنبه 18 آبان 1396 12:11 ق.ظ
سلام عزیزم، آیا شما واقعا به طور منظم از این وب سایت بازدید می کنید، اگر بعد از آن شما مطلقا خواهید بود
بدست آوردن دانش خوب
how much do std tests cost
یکشنبه 14 آبان 1396 04:34 ق.ظ
من وبلاگ شما را دوست دارم.. رنگ های بسیار زیبا و تم.

آیا این وبسایت را خودتان انجام دادید یا کسی را استخدام کردید که این کار را برای شما انجام دهد؟
Plz پاسخ به عنوان من به دنبال وبلاگ خود من طراحی و می خواهم
می دانم کجا از این متشکرم
std testing
یکشنبه 14 آبان 1396 01:00 ق.ظ
سلام، فقط به وبلاگ شما از طریق Google هشدار داد، و متوجه شد که واقعا مفید است.

من میخواهم برای برزیل مراقب باشم اگر این موضوع را در آینده ادامه دهید، سپاسگزارم.

انسان های بیشماری از نوشته شما سود می برند.

به سلامتی!
best supplement medicare plans
پنجشنبه 11 آبان 1396 01:21 ق.ظ
این اطلاعات بی ارزش است کجا می توانم بیشتر بیاموزم؟
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:57 ب.ظ
روز خوب! این پست را نمی توان هیچ نوشته ای
بهتر! خواندن این پست به یاد من از همسر خوب قدیمی من است!
او همیشه در مورد این چت صحبت کرد. من این پست را برای وی خواهم فرستاد.

کاملا مشخص است که خواندنش خوب است. با تشکر برای به اشتراک گذاری!
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:53 ب.ظ
شریک من و من در اینجا از یک صفحه وب متفاوت از این موضوع ناراحت شدم و فکر کردم ممکن است چیزها را بررسی کنم.
من دوست دارم آنچه را که می بینم اکنون دنبال کنم. به جلو رفتن به صفحه وب خود را دوباره.
ask a psychic
چهارشنبه 10 آبان 1396 05:01 ب.ظ
این اولین بار نیست که من این وب سایت را دیدم
من در حال مرور این وب سایت هستم و دلخوشم
داده ها از اینجا تمام وقت.
clash royale hack
سه شنبه 9 آبان 1396 04:49 ب.ظ
من واقعا خوشحالم که به این پست های وبلاگ نگاه می کنم که خیلی زیاد است
اطلاعات مفید، ممنون از ارائه این آمار.
real psychics
دوشنبه 8 آبان 1396 07:02 ق.ظ
Thanks for finally writing about >صاعقه/saegheh - صاعقه ازنظردانشمندان <Liked it!
local std testing
دوشنبه 8 آبان 1396 05:11 ق.ظ
من واقعا از دارنده این سایت سپاسگزارم که
این پاراگراف فوق العاده را در این زمان به اشتراک گذاشته است.
myfreecams token
شنبه 29 مهر 1396 09:14 ب.ظ
مقالات با کیفیت یا بررسی اصلی این است که بازدیدکنندگان را به بازدید از صفحه وب دعوت کنید
آنچه این سایت ارائه می دهد.
real psychic readings
یکشنبه 16 مهر 1396 04:11 ق.ظ
لطفا به من اطلاع دهید اگر به دنبال یک نویسنده مقاله برای سایت خود هستید.
شما برخی از پست های واقعا عالی و من فکر می کنم من خواهد بود
دارایی خوب اگر تا به حال بخواهید برخی از بارها را خاموش کنید،
من کاملا دوست دارم برای ارسال یک مقاله برای وبلاگ خود در عوض یک پیوند به آن
مال خودم. لطفا اگر علاقه مند به من ایمیل بفرستید

با احترام!
cheap phone psychics
شنبه 18 شهریور 1396 07:07 ب.ظ
سلام، من اعتقاد دارم که متوجه شدم شما از من بازدید کردید
وب سایت بنابراین من اینجا برای بازگشت میل است؟ من تلاش می کنم
برای پیدا کردن چیزهایی که برای ارتقاء وب سایت من انجام می شود! من معتقد هستم که کافی است از بعضی از ایده های شما استفاده کنید!!
free std testing near me
شنبه 18 شهریور 1396 01:48 ب.ظ
ما در اینجا آدرس اینترنتی مختلف را به هم زدیم
و فکر کردم ممکن است چیزها را بررسی کنم من دوست دارم آنچه را که ببینم اکنون دنبالش می کنم.

به جلو رفتن به صفحه وب خود را دوباره.
std screening near me
شنبه 18 شهریور 1396 09:34 ق.ظ
برای ارسال پست های جالب از شما متشکریم. من واقعا از خواندن آن لذت بردم، شما ممکن است
یک نویسنده عالی. من مطمئن خواهم بود که شما را به نشانه گذاری کنید
وبلاگ و قطعا در آینده قابل پیش بینی است.
من می خواهم تشویق کنم که شما کار بزرگ خود را ادامه دهید، خوب باشید
صبح!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


فهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
صفحات جانبی
نظرسنجی
  مطالب وقالب وبلاگ چطوراست؟
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها